vytisknout stránku

Obchodní­ podmí­nky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.moldvin.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. Vlastníkem internetového obchodu je společnost MOLD VIN s.r.o.
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146921, se sídlem Praha 6, Na Zátorce 590/12, PSČ 160 00, IČO 606 46 918.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.moldvin.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v okamžiku, kdy kupující převezme objednané zboží.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí a údajů o své plnoletosti.

4. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.moldvin.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné 1. Veškeré Vaše objednané zboží Vám bude dodáno nejpozději do 4 pracovních dnů pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že z provozních důvodů nebude možné lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. V současné době můžete platit formou dobírky nebo bankovním převodem na náš účet (v případě úhrady formou bankovního převodu se platba provádí předem).

3. Dopravné za doručení zboží nižší ceny než 1800,- Kč činí pro kupujícího 200,- Kč a za doručení zboží vyšší ceny než 1800,- Kč je pro kupujícího dopravné zcela zdarma (0,- Kč).

4. Osoba provádějící doručení se pokusí před doručením kontaktovat příjemce telefonicky (případně prostřednictvím sms zprávy) prostřednictvím tel. spojení uvedeného na zásilce a oznámit mu předpokládaný čas doručení, případně se pokusí předpokládaný čas doručení na základě dohody s příjemce pokud možno přizpůsobit potřebám příjemce.IV. Reklamace 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.moldvin.cz právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád internetového obchodu www.moldvin.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Reklamační řád1. V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou (protržení, rozbití, apod.). V případě, že zboží vykazuje zjevné vady je kupující oprávněn odmítnout převzetí.
 O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího na telefonním čísle XXXXXX.

2. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada (např. v případě kdy kupující dostane omylem jiné víno než si objednal, láhev bude rozbitá, víno bude skažené), může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

nebo na e-mailové adrese: info@moldvin.cz 
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.

3. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

4. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu.

5. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.


 

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího1. Kupující má právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. V případě, že kupující uplatní právo na odstoupení smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).


 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává, 
b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží – v těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


 

VII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.moldvin.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


Výhradní dovozce vín, šumivých vín a divinů
archiv aktualit
Aktuality
  • 1. 7. 2019 Mimořádná prodejní nabídka

     Mimořádná prodejní nabídka vynikajících suchých, odrůdových vín vinařského závodu FCP ASCONI, kolekce “SOL NEGRU”,

    za 145,- Kc/1 láhev 0,75 litru.
    více