vytisknout stránku

Vše o ví­ně a divinech

Rozdělení vín podle druhu a kvality
Tichá vína - Rozdělení tichých vín
Stolní víno
Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování.
Zemské víno   Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky: Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd.Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha.Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM. Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.
Jakostní víno  Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako:
Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín.
Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.
Jakostní víno s přívlastkem  Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé druhy:
Kabinetní víno  Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 ° NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína.
Pozdní sběr Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 °NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína.
Výběr z hroznů  Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru.
Výběr z bobulí  Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 °NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína.
Výběr z cibéb  Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 °NM. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.
Ledové víno Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 °C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Slámové víno Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru
Suchá Vína, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat max. 4 g/ zbytkového cukru na litr
Polosuchá Vína se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá, ale nepřesahuje 12 g v litru vína
Polosladká Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr
Sladká Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.


Šumivá vína-
Šumivé víno Produkt získaný prvotním a nebo druhotným alkoholickým kvašením: čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, vína, pokud jsou uvedené produkty vhodné k získávání stolního vína, ze stolního vína, jakostního vína s.o. z dovezeného vína uvedeného na seznamu Evropských společenství a pocházejícího z odrůd révy a vinařských regionů dodávajících jim vlastnosti, které je odlišují od vín ze společenství, které se při otevření nádoby vyznačují unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení a přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 3 bary.

Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým
Produkt, který je vyroben: ze stolního vína, při otevření nádoby se vyznačuje unikáním oxidu uhličitého, který byl zcela či částečně dodán, v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 3 bary.
Jakostní šumivé víno – sekt  K výrobě kupáže byly použity hrozny odpovídající kvalitě jakostního vína nebo z jakostního vína. Víno splňuje požadavky Evropských společenství a je zatříděno jako jakostní.
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o. K výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky Evropských společenství a bylo zatříděno SZPI v této kategorii.
Pěstitelský sekt  Šumivé víno, které bylo zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) v této kategorii. Splňuje specifické podmínky, např. že výroba se uskutečnila u pěstitele révy vinné, jehož hrozny byly použity k výrobě sektu.
Aromatické jakostní šumivé víno Při výrobě bylo použito pouze prvotní kvašení. Kupáž z odrůd dle zvláštních předpisů a víno splňuje požadavky na jakost.
Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti - aromatický sekt s.o. K výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z uvedených odrůd.
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti je označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno.
Rozdělení šumivých vín podle obsahu cukru
Typ     Charakteristika
Brut nature    Obsah cukru je nižší než 3 g na 1 litr, tento údaj lze užít pouze na produkty, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr
Extra brut    Obsah cukru se pohybuje mezi 0 a 6 g na 1 litr
Brut    Obsah cukru je nižší než 15 g na 1 litr
Extra dry     Obsah cukru se pohybuje mezi 12 a 20 g na 1 litr
Sec     Obsah cukru se pohybuje mezi 17 a 35 g na 1 litr
Demi-sec    Obsah cukru se pohybuje mezi 33 a 50 g na 1 litr
Doux     Obsah cukru je vyšší než 50 g na 1 litr
Perlivá vína
Produkt, který je vyroben: ze stolního vína, jakostního vína s.o., nebo z produktů vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o., pokud tato vína nebo produkty vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj. ,vykazují skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj., v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobených endogenním oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru, je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.
Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým je vyrobeno: ze stolního vína, jakostního vína s.o. nebo z produktů vhodných k získávání stolního vína či jakostního vína s.o.,vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj., v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak oxidu uhličitého, zcela či částečně dodaného, a nejméně 1 bar nejvýše 2,5 baru, je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.
Jakostní perlivé víno Vyrobeno z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Etiketa obsahuje název vinařské oblasti.


Likérové víno
Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % obj. Musí být získán z částečně zkvašeného hroznového moštu a/nebo z vína za přídavku destilátu z vína nebo z produktů révy vinné a zahuštěného hroznového moštu.
Jakostní likérové víno
Likérové víno vyrobené z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii.
Vína originální certifikace
Víno originální certifikace (VOC, V. O. C. ) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiné jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružení vinařů, kterým musí být vinař, který toto víno vyrábí, členem. Právo udělovat označení VOC uděluje příslušnému sdružení vinařů Ministerstvo zemědělství za přísných podmínek.
Vína originální certifikace se vyrábí pouze několika z odrůd typických pro danou oblast. Tato vína by měla mít v dané oblasti VOC podobný charakter a měla by být typická pro danou

Poznámka: dále uváděná zkratka "°NM" znamená stupeň normovaného moštoměru. Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu.

Diviny

Moldavští vinaři respektují právo Francie na název Cognac a proto Cognac  nazývají "Divin". Diviny (francouzský název Cognac ) se označují podle  různého  stáři a podle druhu destilátu.

Základní označení divinů - Cognac:

V.S. – Very Spéciale –  stáří od 3 let

V.O. – Very Old –  stáří od 5 let
V.S.O.P. – Very Superior Old Pale  –  stáří od 7 let 
X.O. – Extra Old –  stáří od 10 let
EXTRA –  stáří od 35 let


Čas stárnutí divinu (francouzsky Cognac) je určen rovněž hvězdami nebo písmeny na etiketě.
Kategorie jednoduchých divinů zahrnuje tři hvězdičky, stárnutí je 3 roky.
Divin, jehož etiketa je vyzdobena čtyřmi hvězdičkami, je doba stárnutí 4 roky.
Pětihvězdičkový divin  je ve věku 5 let.

Divin ve věku nejméně 6-7 let je označen DVM

Divin ve věku 8-9 je označen   označen DVS

Divin ve věku  věku 10-19 let je označen DVV

Divin ve věku  nejméně 20  let je označen DVF

Divin ve věku  věku více než 30 let je označen DVFV


Společnost MOLD VIN CZ s.r.o.  je exclusivním dovozcem divinů (Cognac)  světoznámého moldavského výrobce - vinařského závodu Barza Alba z moldavského města Bělcy (Balti).


Výhradní dovozce vín, šumivých vín a divinů
archiv aktualit
Aktuality
  • 1. 7. 2019 Mimořádná prodejní nabídka

     Mimořádná prodejní nabídka vynikajících suchých, odrůdových vín vinařského závodu FCP ASCONI, kolekce “SOL NEGRU”,

    za 145,- Kc/1 láhev 0,75 litru.
    více